Zainstaluj flash
TwitterFacebookAbout the projectForum
Wyłacz kontrast
Zainstaluj flash
Kalendarz imprez
--/--/---- - --/--/----Internacjonalizacja klastrów

Publikacja, która powstała w ramach projektu międzynarodowego TACTICS, współfinansowanego z Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji, ma formę praktycznego podręcznika, bogato ilustrowanego opisami ciekawych praktyk i przykładów projektów.


pobierz

Innovation-driven Growth in Regions: The Role of Smart Specialisation
OECD/OCDE
Raport zawiera przede wszystkich studia przypadków dotyczące wdrażania strategii inteligentnych specjalizacji z wielu krajów zarówno europejskich jak i pozaeuropejskich.

pobierz

Infrastruktura wsparcia przedsiębiorczości pod kątem branż o największym potencjale rozwoju

Niniejsze opracowanie przedstawia i ocenia infrastrukturę wsparcia przedsiębiorstw pod kątem branż, które zostały zidentyfikowane jako charakteryzujące się największym potencjałem rozwoju w regionie. W opracowaniu skoncentrowano się na infrastrukturze wsparcia w obszarze innowacji, w tym działalności badawczo-rozwojowej. Przedstawiona została więc oferta w zakresie badań i rozwoju, usług laboratoryjnych, wynajmu powierzchni czy usług doradczych.


pobierz

Oferta Instytucji Otoczenia Biznesu w Województwie Pomorskim

Prezentowana publikacja jest odpowiedzią na potrzebę usystematyzowania informacji na temat usług otoczenia biznesu dostępnych w województwie pomorskim w związku z dynamicznymi zmianami, jakie zachodzą w regionalnym krajobrazie instytucji je świadczących, ich wzajemnych relacjach oraz warunkach ich funkcjonowania. Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) mają do odegrania istotną rolę w rozwoju regionalnej gospodarki, którą jest wzmocnienie powiązań pomiędzy podmiotami regionalnego systemu innowacji: przedsiębiorstwami, jednostkami B+R, samorządami. W skali mikro IOB z kolei pełnią funkcję inicjatora i akceleratora procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach udzielając im zarówno zindywidualizowanego doradztwa i finansowania, jak też świadcząc szeroki zakres usług informacyjnych i szkoleniowych, w tym dla osób planujących dopiero podjąć działalność gospodarczą (start-up).


pobierz

Modele komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w województwie pomorskim

Opracowanie jest wsparciem procesu komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych w województwie pomorskim w oparciu o międzynarodowe modele oraz przy wykorzystaniu pomorskich podmiotów i instytucji otoczenia biznesu.


pobierz
 1   2   3  ....