Zainstaluj flash
TwitterFacebookAbout the projectForum
Wyłacz kontrast
Zainstaluj flash
Kalendarz imprez
--/--/---- - --/--/---- 
Klastry w Polsce
Klaster Poligraficzno-Reklamowy w Lesznie

Klaster Poligraficzno-Reklamowy w Lesznie - minimalna organizacja dla maksymalnych efektów

W ramach Klastra Poligraficzno-Reklamowego w Lesznie współpracuje 21 partnerów - firm oraz podmiotów otoczenia biznesowego i naukowego m.in. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Najważniejsze cele klastra to:
1. współpraca międzyklastrowa - sieć powiązań biznesowych pomiędzy firmami branży oraz specjalistycznymi podmiotami
2. stymulacja rozwoju - wprowadzenie w firmach innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych
3. powiększenie rynku - rozszerzenie oferty, promocja klastra, internacjonalizacja
4. rozwój kapitału ludzkiego - dostosowanie oferty edukacyjnej, podniesienie kwalifikacji osób pracujących w branży, zwiększenie zatrudnienia

Świadomość ograniczonych zasobów skłoniła firmy klastra do wypracowania procedur sprzyjających osiąganiu maksymalnych efektów przy minimum nakładów pośrednich. Dokumentację stowarzyszenia oraz bieżące kontakty prowadzi koordynator klastra (który jest również przedsiębiorcą ) w siedzibie swojej firmy. Ze względu na brak wspólnego biura, spotkania robocze odbywają się za każdym razem w innej firmie. Daje to dodatkowy efekt sieciowania ze względu na możliwość prezentacji oferty, zasobów, technologii i zespołu firmy, która obsługuje to konkretne spotkanie. W konsekwencji, firmy z klastra uzyskują więcej wiedzy na temat innych członków, co zwiększa możliwości przyszłej współpracy. Klaster zrezygnował z organizacji specjalnego dedykowanego biura i zespołu pracowników w celu zminimalizowania kosztów administracyjnych - klaster dzięki temu nie skupia się na pozyskiwaniu projektów współfinansujących funkcjonowanie inicjatywy, ale wspiera przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków na inwestycje bezpośrednio do firm klastra.
Koordynator klastra organizuje coroczne imprezy integracyjne dla członków klastra, ich rodzin i znajomych. Tego typu spotkania wzmacniają relacje nieformalne członków klastra oraz zwiększają ich zaufanie do siebie. Klaster organizuje także imprezy otwarte, na które wstęp jest wolny dla wszystkich chętnych. Imprezy o takim charakterze mają na celu nie tylko integrację, ale także promują klaster na zewnątrz oraz są okazją do poznania działalności klastra, dając możliwość kreowania nowych kontaktów biznesowych i więzi współpracy.
Oprócz działalności na szczeblu lokalnym klaster angażuje się w działania krajowe - w ciągu ostatniego roku członkowie bądź reprezentanci klastra uczestniczyli w ośmiu konferencjach, pięciu różnego rodzaju spotkaniach, w trzech szkoleniach. Inicjatywa także we własnym zakresie organizuje konferencje w ramach, których istnieje możliwość nawiązania współpracy mikroprzedsiębiorstw i instytucji badawczych. Dzięki tym spotkaniom naukowcy stali się świadomi potrzeb firm a przedsiębiorcy mieli okazje zapoznać się z ofertami instytucji. W efekcie siedem firm z klastra wzięło udział w projektach współpracy z instytucjami badawczo-rozwojowymi w ramach realizacji tzw. „bonów na innowacje" ( w ramach programu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości).
Zarząd klastra wspólnie z partnerami naukowymi wypracował strategię efektywnej współpracy firm uczestniczących w projektach badawczo-rozwojowych. Zgodnie z tą strategią główne etapy współpracy objęły: identyfikację potrzeb firm w zakresie innowacji, poszukiwanie źródeł finansowania współpracy ( ze środków publicznych i prywatnych ), formułowanie innowacyjnych rozwiązań oraz wdrażanie proponowanych działań w przedsiębiorstwie. Dzięki ustalonej procedurze wszystkie projekty współpracy zaowocowały wdrożeniem ich na poziomie firm. Zakres projektów obejmował m.in. nowe produkty i usługi, nowe kanały dystrybucyjne produktów i usług, budowę nowego wizerunku przedsiębiorstwo, wdrożenie nowych metod produkcji.
Przedsiębiorstwa uczestniczące we wspólnych projektach z różnych przyczyn nie współpracowały wcześniej z instytucjami badawczymi. Jedną z barier było postrzeganie oferty działań instytucji naukowych jako zbyt skomplikowanych, drogich i nieadekwatnych do potrzeb rynkowych. W ramach inicjatywy przeprowadzono szereg ankiet wśród przedsiębiorstw, które pozwoliły zarządowi klastra ocenić główne potrzeby firm i przekazać wspólną diagnozę oraz propozycje tematów do instytucji badawczej - Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego. Dzięki inicjatywie przedsiębiorstwa uzyskały pomoc informacyjną i merytoryczną w zakresie finansowania projektów współpracy ze środków publicznych oraz nawiązywanie kontaktów z partnerami naukowymi posiadającymi odpowiednie kompetencje do realizacji projektu.

Przykłada klastra poligraficznego pokazuje, że nawet mała inicjatywa klastrowa z niewielkim zapleczem administracyjnym może efektywnie wspierać członków w osiąganiu znacznych korzyści. Innymi słowy, skromna struktura i brak zasobów nie ogranicza budowy przewagi konkurencyjnej, ponieważ to funkcja sieciująca - a nie bogata infrastruktura - są prawdziwym celem istnienia inicjatywy klastrowej.
Kolejną dobrą praktyką wynikającą z doświadczeń tego klastra jest fakt, iż nawet niewielkie firmy usługowe, które do tej pory nie miały kontaktu z instytucjami badawczymi są w stanie znacząco skorzystać ze współpracy ze sferą naukową. Dzięki pełnej informacji i wsparciu organizacyjnemu klastra są w stanie współfinansować tą współpracę ze środków publicznych, co sprawia że staje się ona jeszcze efektywniejsza w kontekście firmowych nakładów w stosunku do uzyskanych korzyści

 

Źródło: „Inicjatywy klastrowe: skuteczne działania i strategiczny rozwój” red. Marita Koszarek, PARP, Warszawa 2011