Zainstaluj flash
TwitterFacebookAbout the projectForum
Wyłacz kontrast
Zainstaluj flash
Kalendarz imprez
--/--/---- - --/--/---- 
Klastry w Polsce
Pomorski Klaster ICT

Pomorski Klaster ICT - inicjatywa ponadregionalna

Jednym przykładów najdynamiczniej rozwijających się klastrów w Polsce jest Pomorski Klaster ICT działający w branżach: elektronika, telekomunikacja i informatyka, Należy do grupy największych klastrów - w 2011 roku uczestnikami było ponad 100 podmiotów. W tym głównie małe i średnie firmy, ale też światowi liderzy sektora. Podstawą powstania i rozwoju tego klastra jest wieloletnia współpraca Politechniki Gdańskiej z przedsiębiorcami w zakresie innowacyjnych rozwiązań m.in. w ramach Centrum Doskonałości WiComm, Pomorski Klaster ICT to jeden z niewielu zrzeszający firmy z różnych województw, m.in. całej północnej Polski, a także Warszawy oraz współpracujący z tak dużą liczbą partnerów krajowych i zagranicznych.
Początki zawiązywania współpracy, która stała się podstawą inicjatywy sięgają 2005 roku - cztery lata później Pomorski Klaster ICT uzyskał tytuł Klastra Kluczowego Województwa Pomorskiego uzyskując najwyższe noty międzynarodowego gremium ekspertów oceniającego klastry biorące udział w konkursie.
W zeszłym roku odbyło się ponad 30 wydarzeń w ramach klastra - warsztatów, konferencji, spotkań networkingowych. Należy nadmienić, że ze względu na przedłużające się procedury przyznawania dofinansowania, wszystkie działania w tym czasie odbywały się bez wsparcia finansowego ze środków publicznych, bazując na składkach uczestników i pracy wolontaryjnej uczestników klastra oraz współpracujących ekspertów.
Ważnym elementem działań inicjatywy są wspólne projekty z dziedziny B+R koncentrując się na technologiach ICT o największym potencjale szerokiego zastosowania w przemyśle. W takcie realizacji jest szereg wspólnych projektów badawczych instytucji naukowych i firm, kolejne projekty są w fazie przygotowania. Rozpoczęte zostały także działania dotyczące rozwoju infrastruktury - planowana budowa laboratoriów badawczo-rozwojowych w nowym Centrum Przestrzeni Inteligentnych na Politechnice Gdańskiej zapewni partnerom klastra możliwości testowania i wdrażania technologii w różnych dziedzinach gospodarki.
Pomorski Klaster ICT jest aktywny na arenie międzynarodowej poprzez kontakty z kilkunastoma europejskimi klastrami ICT oraz uczestnictwo we flagowym projekcie realizującym Strategię dla Regionu Morza Bałtyckiego BSR Stars - Mobile Vikings. Projekt ten pozwala na uczestnictwo firm klastra w sieci najważniejszych podmiotów w sektorze ICT w makroregionie Morza Bałtyckiego i daje szansę na kooperację z firmami o zasięgu globalnym ( TeliaSonera, Ericsson, Sony Ericsson, Nokia, Nokia-Siemens ). Dodatkowo firmy i instytucje klastra miały okazję uczestniczyć w działaniach projektów międzynarodowych dofinansowanych z programów Programu Południowego Bałtyku, Programu Europy Centralnej i 7 Programu Ramowego. Firmy mogły także skorzystać ze wsparcia ekspansji eskortowej w postaci misji gospodarczych do Francji, Szwecji, USA, Niemiec, Chin, Japonii, Finlandii oraz udziału w projektowaniu stoiska i dofinansowanie uczestnictwa w międzynarodowych targach CeBIT.
Klaster prowadzi aktywną działalność w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, m.in. w zakresie organizacji warsztatów, ale też zmian systemowych umożliwiających pracownikom dużych firm korzystanie ze szkoleń dofinansowanych z funduszy UE ( wynegocjowanie zmian w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki ). Realizowane są działania na poziomie krajowym, takie jak udział przedstawiciela klastra w panelu ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej pracujących nad założeniami reformy kształcenia w dziedzinie ICT. Równoległe realizowane są aktywności na poziomie regionalnym, m.in. stworzenie Edukacyjnego Centrum Doskonałości czy staże technologiczne dla pracowników firm realizowane na uczelni w zakresie wykorzystania technologii ICT w przemyśle.
Kluczowym komponentem działalności klastra jest rozległy, nieformalny i formalny proces sieciowania pomiędzy przedstawicielami firm, a także pomiędzy firmami a podmiotami otoczenia biznesu. Uruchomione zostało siedem grup zadaniowych, z których każda posiada osobę odpowiedzialną za przebieg prac w jej zakresie, najczęściej reprezentanta sfery biznesu.
Udział firm w grupach zadaniowych przyniósł już pierwsze efekty w postaci: podpisanych kontraktów na usługi między firmami, klastra, analizy potrzeb sprzętowych, wynegocjowania powierzchni biurowych w parku naukowo-technologicznym na potrzeby firm klastra, otrzymania wsparcia rozwoju działań edukacyjnych ze strony samorządu regionalnego itp. Rozpoczęta została także współpraca międzysektorowa z przemysłami takimi jak: logistyka, przemysły kreatywne.

Grupy zadaniowe w Pomorskim Klastrze ICT:
1. Współdzielenie zasobów sprzętowych
2. Networking
3. Kształcenie zawodowe
4. Przemysłowe Centrum Badań i Rozwoju
5. Edukacyjne Centrum Doskonałości
6. Staże i praktyki studenckie
7. Rozwój kadr
8. Data Center

Mimo powszechnego poglądu o tym jakby to sektor prywatny był najbardziej optymalny do inicjowania klastrów instytucja naukowa ( Politechnika Gdańska ) okazała wiarygodnym i stabilnym partnerem. Dodatkowo dzięki swej neutralności i dotychczasowym sukcesom we współpracy z przedsiębiorcami, liczba uczestników inicjatywy rośnie w dynamicznym tempie.
Klaster współpracuje z administracją w ważnych projektach regionalnych - m.in. uczestnicy Klastra wsparli starania Gdańska jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016 poprzez wspólną pracę nad pomysłami na interaktywne rozwiązania technologiczne, które mogą zrewolucjonizować postrzeganie kultury i uczestnictwa w niej szerokiej publiczności, Wypracowane koncepcje okazały się na tyle innowacyjne i atrakcyjne, że zostaną wdrożone w regionie mimo przegranej miasta w finale konkursu.

 

Źródło: „Inicjatywy klastrowe: skuteczne działania i strategiczny rozwój" red. Marita Koszarek, PARP, Warszawa 2011