Zainstaluj flash
TwitterFacebookAbout the projectForum
Wyłacz kontrast
Zainstaluj flash
Kalendarz imprez
--/--/---- - --/--/---- 
Słownik

1. Inicjatywa klastrowa
Inicjatywa klastrowa to zorganizowane działania zainteresowanych podmiotów (firm, administracji oraz środowiska naukowego), mające na celu przyspieszenie wzrostu i konkurencyjności klastra w regionie. (The Cluster Initiative Greenbook, 2003).

2. Analiza SWOT
Jest to jedna z podstawowych technik analitycznych, wykorzystywana najczęściej do analizy wewnętrznego i zewnętrznego środowiska przedsiębiorstwa (także przedsięwzięcia). Wynik analizy jest podstawą planowania strategicznego. Składa się z analizy czterech obszarów: silnych i słabych stron organizacji oraz potencjalnych szans i zagrożeń leżących w otoczeniu organizacji. Na podstawie wyników analizy SWOT tworzona jest macierz strategii, która pozwala na planowanie biznesowe w kierunkach tworzenia przewagi konkurencyjnej oraz redukcji zagrożeń.

3. Animator klastra lub inicjatywy klastrowej
Jest to osoba, której zadaniem jest stymulowanie kontaktów i zaufania oraz definiowanie wspólnie z wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w inicjatywę niezbędnych obszarów działania i współdziałania.

4. Klaster
Klaster to: geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych), konkurujących między sobą, ale również współpracujących. Porter (2001)

5. Mapowanie klastra
Jest to proces analityczny, którego celem jest zidentyfikowanie funcjonujących na danym obszarze klastrów (skupisk). Może również dotyczyć analizy konkretnego klastra. W procesie mapowania szczególnie ważne są następujące elementy: identyfikacja poszczególnych grup podmiotów klastra oraz poszczególnych podmiotów, opis istniejących interakcji między aktorami oraz potencjał klastra (wielkość zatrudnienia, wielkość produkcji sprzedanej czy wielkość eksportu).

6. Polityka oparta o klastry (ang. cluster- based policy)
Są to działania podejmowane przez władze publiczne różnego szczebla zmierzające do identyfikacji klastrów oraz wspierania w sposób mniej lub bardziej bezpośredni wybranych klastrów czy inicjatyw klastrowych. Celem polityki jest z reguły podnoszenie poziomu konkurencyjności gospodarki danego obszaru administracyjnego.

7. Potrójna helisa
Oznacza udział w ramach inicjatywy klastrowej bądź innej organizacji (grupy) np. regionalnego systemu innowacji trzech zasadniczych partnerów: sfery przedsiębiorstw, sfery naukowo-badawczej i edukacyjnej oraz sfery rządowej i politycznej.