Zainstaluj flash
TwitterFacebookAbout the projectForum
Wyłacz kontrast
Zainstaluj flash
Kalendarz imprez
--/--/---- - --/--/---- 
Potencjalne klastry kluczowe

Jednym z celów projektu była identyfikacja istniejących, powstających i potencjalnych klastrów mających kluczowe znaczenie dla regionu oraz określenie perspektywy ich rozwoju, barier i potrzeb.

Przeprowadzone w ramach projektu analizy struktury gospodarki Pomorza doprowadziły do wskazania istotnych, potencjalnych klastrów, za które uznano następujące wiązki:

 1. budowlaną (BUD),
 2. rolno-spożywczą, w tym sektor rybny (AF),
 3. morską (stoczniową),
 4. ICT (elektronika, telekomunikacja i informatyka),
 5. LTD (logistyka, transport, dystrybucja),
 6. chemiczną(CHE),
 7. drzewno-meblową (DRZW-M),
 8. turystyczną (TUR),
 9. metalową (MET),
 10. maszynowo-narzędziową (MAN),
 11. jubilerską (JUB).


Za potencjalne klastry uznano te wiązki grup PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), które spełniają następujące kryteria główne oraz pomocnicze. Główne kryteria to:

 • minimalna liczba pracujących - 10.000 osób;
 • relatywnie wysoki współczynnik lokalizacji LQ dla wiązki wskazujący na jej ponadprzeciętną koncentrację w regionie w stosunku do reszty kraju (bądź LQ bliskie jedności przy wysokiej dynamice wzrostu w rozpatrywanym okresie);
 • znaczący udział w produkcji sprzedanej województwa pomorskiego.
 • Za kryteria pomocnicze uznano występowanie wysokich wartości LQ dla poszczególnych grup PKD tworzących wiązkę oraz obecność produktów produkowanych w ramach wiązki na liście produktów eksportowych województwa charakteryzujących się ujawnioną przewagą komparatywną.

Więcej szczegółów w załączonym raporcie.