Zainstaluj flash
TwitterFacebookAbout the projectForum
Wyłacz kontrast
Zainstaluj flash
Kalendarz imprez
--/--/---- - --/--/---- 
Źródła regionalne

Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18.06.2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regionalnego Programu Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009 - 2015 przewiduje się wspieranie projektów złożonych przez przedsiębiorstwa z klastrów kluczowych w ramach niektórych poddziałań z zakresu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Poddziałanie 1.5.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego - Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych


Celem głównym działania jest tworzenie sprawnych mechanizmów generowania, transferu i komercjalizacji innowacji. Realizacja poddziałania przyczyni się do stworzenia i rozwoju systemu wymiany informacji, współpracy i transferu wiedzy między jednostkami naukowymi, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami aktywnymi w obszarze innowacji. Ponadto wsparcie ma doprowadzić do wzmocnienia współpracy tych podmiotów i w efekcie umożliwić wprowadzanie na rynek nowych, innowacyjnych rozwiązań.

Typy projektów:
1. tworzenie i rozwijanie regionalnych sieci transferu wiedzy, w tym wsparcie funkcjonowania systemu zbierania, przetwarzania, upowszechniania i wymiany danych i informacji nt. innowacji;
2. udział w istniejących lub tworzenie nowych regionalnych, krajowych i międzynarodowych sieci współpracy w obszarze innowacji pomiędzy firmami, organizacjami przedsiębiorców, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowymi;
3. wsparcie tworzenia i rozwoju powiązań kooperacyjnych między firmami, a także pomiędzy firmami i innymi instytucjami ( np. B+R lub ze strefy edukacji), w tym klastrów o zasięgu lokalnym i regionalnym;
4. usługi podnoszące gotowość inwestycyjną i kredytową firm oraz specjalistyczne doradztwo przy realizacji przedsięwzięć innowacyjnych;
5. usługi doradcze i szkoleniowe dla podmiotów zarządzających, parkami naukowo-technologicznymi, parkami przemysłowymi, inkubatorami przedsiębiorczości i innymi instytucjami o podobnym charakterze;
6. wsparcie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej

Typy beneficjentów:
1. jst, ich związki i stowarzyszenia
2. instytucje otoczenia biznesu
3. szkoły wyższe
4. jednostki naukowe
5. partnerzy społeczni i gospodarczy
6. organizacje pozarządowe
7. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną ( nie wymieniowe wyżej )
8. podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prawnym

Do tej pory przeprowadzono dwa konkursy w ramach poddziałania 1.5.2. Wyniki konkursów przedstawione są na stronie Agencji Rozwoju Pomorza:

konkurs 1.5.2_1
konkurs 1.5.2_2


Poddziałanie 8.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Typ projektów przewidzianych do realizacji w ramach konkursu:
• Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwa związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie opowiadającej możliwościom organizacyjno - technicznym przedsiębiorstwa
• Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Typy beneficjentów:
• Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych ( nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych )

W przypadku projektów skierowanych w całości lub w części do sektora średnich przedsiębiorstw wsparciem mogą zostać objęte tylko te średnie przedsiębiorstw, które prowadzą działalność gospodarczą w następujących branżach: outsourcing procesów gospodarczych ( BPO ), chemia lekka ( farmacja i kosmetyka, technologie informacyjno -telekomunikacyjne ( ICT ), energetyka, logistyka, motoryzacja ( ograniczenie branżowe nie dotyczy firm będących członkami klastra kluczowego województwa pomorskiego ).


Wyciąg z planu działania na rok 2012 w województwie pomorskim dostępny jest na stronie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.