Zainstaluj flash
TwitterFacebookAbout the projectForum
Wyłacz kontrast
Zainstaluj flash
Kalendarz imprez
--/--/---- - --/--/---- 
Źródła krajowe

Bezpośrednie wsparcie dla klastrów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 przewidziano w następujących programach na poziomie krajowym:
•    Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR),
•    Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW),


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
W ramach PO IR zakłada się koncentrację środków na klastrach o istotnym potencjale dla rozwoju gospodarki i konkurencyjnych w skali międzynarodowej.

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) wspiera projekty mające na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach międzynarodowych.

Poddziałanie 2.3.3 realizowane jest w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, w ramach II osi priorytetowej PO IR. Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych realizuje priorytet inwestycyjny 1b w ramach II osi priorytetowej PO IR. Celem szczegółowym (cel szczegółowy 2.), który realizuje Poddziałanie 2.3.3 jest zwiększony potencjał przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.

Instytucją Pośredniczącą i ogłaszającą konkursy, obejmujące projekty realizowane poprzez Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).