Zainstaluj flash
TwitterFacebookAbout the projectForum
Wyłacz kontrast
Zainstaluj flash
Kalendarz imprez
--/--/---- - --/--/---- 
Regionalny Program Wspierania Klastrów

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 został przygotowanym zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.).


Punktem wyjścia dla Programu są zapisy Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego z lipca 2005 roku, które wskazują na potrzebę tworzenia „warunków organizacyjnych, administracyjnych, prawnych i finansowych dla powstawania skupisk współpracujących przedsiębiorstw, w tym grup branżowych i klastrów". Dodatkowo, zapisy ww. Programu są zgodne z zapisami priorytetów i działań przewidzianych z Regionalnej Strategii Innowacji (Priorytet 1 - Zwiększenie zdolności firm do wprowadzania innowacji oraz Priorytet 2 - Wzrost wykorzystania i potencjału B+R).
Jednocześnie Program jest pochodną rekomendacji dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w województwie pomorskim przygotowanych w ramach projektu „Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie rozwoju klastrów - koncepcja polityki i działania pilotażowe" realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w latach 2005-2008. Projekt ten był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej i z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


Polityka stymulowania rozwoju klastrów sformułowana w Programie zakłada wspieranie
3 typów klastrów: klastrów kluczowych, subregionalnych (lokalnych) i embrionalnych (sieci technologicznych). Wsparcie obejmuje finansowanie projektów koordynacji rozwoju klastrów - tj. działań miękkich typu sieciowanie, transfer wiedzy i innowacji, doradztwo, czuwanie technologiczne, planowanie strategiczne itp. - realizowanych przez koordynatorów klastrów.


Ponadto w przypadku klastrów kluczowych - wybranych w drodze konkursu jako priorytetowe dla regionu - wprowadzone zostały preferencje umożliwiające skoncentrowanie części środków z funduszy strukturalnych 2007-2013 dystrybuowanych na poziomie regionu na finansowaniu projektów mających istotne znaczenie dla rozwoju tych klastrów. Dodatkowym wsparciem dla rozwoju klastrów w regionie są działania informacyjne, promocyjne i konsultacyjno-szkoleniowe realizowane przez wyspecjalizowany „Punkt kontaktowy dla klastrów w województwie pomorskim".

 

Regionalny Program Wspierania Klastrów