Zainstaluj flash
TwitterFacebookAbout the projectForum
Wyłacz kontrast
Zainstaluj flash
Kalendarz imprez
--/--/---- - --/--/---- 
Poziom regionalny

Punktem wyjścia dla prowadzenia polityki pro-klastrowej są zapisy Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego z lipca 2005 roku, które wskazują na potrzebę tworzenia „warunków organizacyjnych, administracyjnych, prawnych i finansowych dla powstawania skupisk współpracujących przedsiębiorstw, w tym grup branżowych
i klastrów”. Dodatkowo, aktywność Samorządu związana z prowadzeniem polityki wspierania klastrów nawiązuje do zapisów priorytetów i działań przewidzianych w Regionalnej Strategii Innowacji (Priorytet 1 – Zwiększenie zdolności firm do wprowadzania innowacji oraz Priorytet 2 – Wzrost wykorzystania i potencjału B+R).

Dla potwierdzenia wagi i znaczenia polityki wspierania klastrów Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził w czerwcu 2009 roku Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009 – 2015. Program ten jest jednocześnie pochodną rekomendacji dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Województwie Pomorskim przygotowanych w ramach projektu „Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie rozwoju klastrów – koncepcja polityki i działania pilotażowe” realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w latach 2005-2008. Projekt ten był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej i z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Polityka stymulowania rozwoju klastrów sformułowana w Programie zakłada wspieranie 3 typów klastrów: klastrów kluczowych, subregionalnych (lokalnych) i embrionalnych (sieci technologicznych). W ramach wsparcia przewiduje się finansowanie projektów koordynacji rozwoju klastrów – tj. działań miękkich typu sieciowanie, transfer wiedzy i innowacji, doradztwo, czuwanie technologiczne, planowanie strategiczne itp. – realizowanych przez koordynatorów klastrów.

Wsparciem dla klastrów w regionie są działania informacyjne, promocyjne i konsultacyjno-szkoleniowe realizowane przez  Punkt Kontaktowy ds. klastrów w Województwie Pomorskim. Punkt Kontaktowy prowadzony jest w ramach Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP.
Do głównych zadań Punktu Kontaktowego należy:

  • prowadzenie bieżącego doradztwa dla inicjatyw klastrowych;
  • organizacja jednodniowych spotkań konsultacyjnych (warsztatów) dla zainteresowanych inicjatyw klastrowych;
  • prowadzenie bieżącego monitoringu rozwoju inicjatyw klastrowych w regionie z uwzględnieniem klastrów kluczowych;
  • prowadzenie bieżącego monitoringu klastrów funkcjonujących w UE oraz na świecie, nawiązywanie kontaktów przydatnych z punktu widzenia rozwoju pomorskich inicjatyw klastrowych;
  • realizowanie działań informacyjnych, promocyjnych i konsultacyjno-szkoleniowych.

Budowa partnerstwa, sieciowanie współpracy i płaszczyzny wymiany wiedzy są elementami funkcjonowania klastrów, trwale przyczyniającymi się do budowania regionu opartego na wiedzy, a w efekcie do zwiększenia liczby innowacyjnych przedsięwzięć realizowanych w regionie. Dlatego Samorząd Województwa podjął decyzję o utworzeniu Pomorskiej Grupy Kompetencji Klastrowych, która skupia koordynatorów pomorskich inicjatyw klastrowych.