Zainstaluj flash
TwitterFacebookAbout the projectForum
Wyłacz kontrast
Zainstaluj flash
Kalendarz imprez
--/--/---- - --/--/----Dofinansowanie z PO WER na zarządzanie strategiczne w klastrach
2016-01-13

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła Konkurs Wsparcie zarządzania strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorców(POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), DziaPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła Konkurs Wsparcie zarządzania strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorców(POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.


W Konkursie można składać wnioski o dofinansowania na realizację projektów w zakresie:
1.    Identyfikacji potencjalnych odbiorców wsparcia;
2.    Analizy potrzeb rozwojowych MMSP oraz przygotowania na jej podstawie propozycji Planów Rozwojowych;
3.    Analizy faktycznej dostępności usług rozwojowych dla MMSP w regionach i – o ile dotyczy – podejmowania działań interwencyjnych;
4.    Upowszechniania wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub barierach rozwojowych, które wykraczają poza bezpośredni zakres wsparcia w Rejestrze Usług Rozwojowych i podejmowanie działań wdrożeniowych lub interwencji koniecznych do ich zaspokojenia (mainstreaming potrzeb rozwojowych).


O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące kategorie podmiotów:
•    organizacje pracodawców,
•    organizacje pracodawców i pracowników,
•    organizacje samorządu gospodarczego,
•    organizacje związkowe.


W ramach Konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich, przy czym partnerem może być dowolny podmiot prawny.
Ostatecznymi beneficjentami wsparcia są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Mogą to być pojedyncze firmy, jak również grupy przedsiębiorstw, pod warunkiem, że co najmniej 90% z nich działa w tej samej branży albo w tym samym regionie. Ponadto przedsiębiorcy będący odbiorcami wsparcia nie mogą posiadać strategii ani planu rozwoju.


W praktyce oznacza to, że projekt może dotyczyć przedsiębiorstw działających w klastrze, a wnioskodawcą może być koordynator klastra.


Alokacja finansowa na Konkurs wynosi 40 mln zł.
Minimalna i maksymalna wartość projektu wynosi odpowiednio 50 tys. zł i 2 mln zł. 
Poziom dofinansowania wynosi do 90%, a maksymalna kwota dofinansowania 1,8 mln zł.
Do projektu należy wnieść wkład własny wynoszący minimum 10%. Wymagany wkład własny może zostać wniesiony w pieniądzu lub w formie niepieniężnej, przy czym obowiązkowy jest minimalny wkład pieniężny od przedsiębiorcy w wysokości 10% kosztów usługi doradczej.

Informacje o konkursie