Zainstaluj flash
TwitterFacebookAbout the projectForum
Wyłacz kontrast
Zainstaluj flash
Kalendarz imprez
--/--/---- - --/--/----Podsumowanie konferencji Innowacyjna Europa
2015-11-03

W dniach 2728 października 2015 w Gdańsku odbyła się konferencja Innowacyjna Europa, zorganizowana przez założycieli Koalicji na rzecz Polskich Innowacji (KPI). Goście wydarzenia mówili najczęściej o potrzebie wprowadzenia rozwiązań systemowych, takich jak edukacja, uregulowania prawne czy bardziej efektywne ulgi podatkowe na prace badawczo-rozwojowe, które mogłyby pozytywnie stymulować rozwój innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach.

 

W trakcie dwóch dni konferencji zagraniczni i polscy prelegenci dyskutowali o czynnikach, które mogą pobudzić rozwój innowacji w Polsce. Oprócz doraźnych, pojedynczych działań mających wpływ na rozwój prac badawczo-rozwojowych i innowacji, wskazywano przede wszystkim na potrzebę stworzenia i wdrożenia w życie kompleksowej strategii innowacyjności, której częścią powinny być rozwiązania systemowe.

 

Wielokrotnie powracającym tematem była edukacja, zarówno ta wczesnoszkolna, ucząca młodych ludzi przedsiębiorczości, jak też edukacja biznesowa dla naukowców, pozwalająca im zrozumieć mechanizmy rządzące biznesem w kontekście komercjalizacji wyników badań. Rozmawiano także o regulacjach prawnych, które w obecnym kształcie często nie odpowiadają potrzebom rzeczywistości przechodzącej cyfrową rewolucję. Prawo, które już na wstępie podważa zasadność istnienia jakiegoś projektu i stawia bariery do wdrożenia go w życie, działa na niekorzyść rozwoju innowacyjnej gospodarki.

 

Przykładem takiej bariery jest brak odpowiednich regulacji prawnych dotyczących crowdfundingu, czyli jednego z najważniejszych alternatywnych źródeł finansowania innowacyjnych projektów. Na konferencji zaprezentowano projekt ustawy regulującej działanie crowdfundingu inwestycyjnego. Zdaniem jego autorów, członków jednej z grup roboczych działających w ramach Koalicji na rzecz Polskich Innowacji, crowdfunding inwestycyjny z jednej strony stwarza innowacyjnym przedsiębiorcom szansę na pozyskanie finansowania, z drugiej zaś strony umożliwia członkom społeczeństwa partycypację w korzyściach, które przynosi komercjalizacja innowacyjnych pomysłów.

 

Ponad 60% przedstawicieli startupów wskazuje, że ich głównym problemem jest utrudniony dostęp do finansowania. Inwestorów i kredytodawców zniechęca duże ryzyko związane z innowacyjnymi przedsięwzięciami. Dlatego idealnym rozwiązaniem może być tzw. finansowanie społecznościowe – pod warunkiem, że nie będą go utrudniały bariery prawne. Nasz projekt dąży do zmniejszenia tych barier, obecnie związanych głównie z obowiązkowym prospektem emisyjnym. Zależało nam też na tym, aby uniknąć przeregulowania. Dlatego świadomie ograniczyliśmy do minimum propozycje zmian w obowiązujących przepisach prawa. Chodzi o to, żeby jak najsprawniej wykorzystać pełen potencjał crowdfundingu w celu zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki” – mówi Krzysztof Wojdyło z kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

 

Zaprezentowany w trakcie konferencji „Startup Handbook”, wynik prac innej grupy roboczej Koalicji na rzecz Polskich Innowacji, jest z kolei rodzajem przewodnika dla startupowców, porządkującego chaotyczną i skomplikowaną polską rzeczywistość prawną. Stanowi jednocześnie początek dyskusji o tym, jakie zmiany są konieczne, aby ekosystem innowacji wzmacniać i pobudzać, a nie ograniczać.

 

To pierwsza na polskim rynku tak kompletna publikacja dotycząca prawnych aspektów funkcjonowania startupów. Współpracowały z nami pro bono znakomite kancelarie prawne doradzające także startupom - Wardyński&Wspólnicy, Snażyk Cytowski Granicki oraz Cyberlaw. W ciągu pierwszych 24 godzin przewodnik pobrało ponad 800 osób, co jest dowodem na to, jak bardzo młodzi przedsiębiorcy potrzebują takiego opracowania” – podkreśla Eliza Kruczkowska, prezes Startup Poland.

 

Według badania, przeprowadzonego przez PwC i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 21,2% przedsiębiorców jako czynnik motywujący do działalności badawczo-rozwojowej wskazało ulgi podatkowe. W związku z tymi danymi na konferencji zaprezentowano także working paper „Rozwiązania podatkowe na rzecz badań i rozwoju”, analizujący obecną sytuację ulg podatkowych na badania i rozwój w Polsce, w kontekście nowej ustawy, która wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. Autorzy materiału zwracają uwagę, że wprowadzenie ulg na B+R to krok w dobrą stronę, potrzebne są jednak dalsze, bardziej kompleksowe działania. Jednym z pomysłów przedstawionych w raporcie jest patent box, funkcjonujący z powodzeniem w innych krajach. Konstrukcja ulgi podatkowej w postaci patent box polega na preferencyjnym traktowaniu przychodów uzyskanych z tytułu wykorzystywania praw własności intelektualnej. To ważne w kontekście ciągle bardzo małej liczby zgłaszanych w Polsce patentów – w 2014 roku polskie podmioty dokonały jedynie 3 786 krajowych zgłoszeń patentowych, w tym samym czasie w Niemczech takich zgłoszeń było prawie 50 000.

 

Aktualna ustawa to dobra baza, pod warunkiem jednak, że zostaną zaprojektowane dalsze zmiany do systemu ulg na B+R. Przedsiębiorcy oczekują o wiele większych odpisów z tytułu prowadzenia prac B+R, takich, które rzeczywiście zmotywują ich do podejmowania nowych projektów badawczych. Dodatkowo, wątpliwości budzi zapis o decydowaniu o tym, co jest, a co nie jest pracą B+R, przez władze skarbowe”– podkreśla Beata Tylman, dyrektor w zespole Innowacje, B+R, dotacje i ulgi w PwC.

 

 

 

Obecna perspektywa finansowa UE jest dla rozwoju polskich innowacji tym, czym był plan Marshalla dla Europy Zachodniej. Dlatego właśnie oczekiwania postawione na konferencji Innowacyjna Europa mają realną szansę realizacji. Cieszy nas fakt, że biznes i nauka widzą wspólne cele w obopólnym rozwoju. NCBR będzie im w tym z pewnością pomagał, stawiając na jakość w ocenianiu projektów, a nie tylko ich formalny wymiar. Dla naszych partnerów i dla nas ważna jest skuteczność w implementacji badań naukowych do życia codziennego i wspólne tworzenie lepszego jutra dzięki innowacyjnym technologiom” – podsumowuje Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Wszystkie publikacje zaprezentowane na konferencji znajdują się na stronie internetowej Koalicji na rzecz Polskich Innowacji pod linkiem raporty.koalicjadlainnowacji.pl.

 

Więcej informacji o KPI: www.koalicjadlainnowacji.pl
Twitter: @innowacjePL

 

 

 

 Organizator konferencji: Koalicja na rzecz Polskich Innowacji

Partnerzy strategiczni konferencji: Grupa Energa, Intel, Polpharma, T-Mobile
Partnerzy instytucjonalni konferencji: Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej,

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Partnerzy/Sponsorzy konferencji: Grupa LOTOS, Miasto Gdańsk, Res Publica, Samsung, Startup Poland, PwC, Wardyński i Wspólnicy, Grupa Adamed, Europejskie Centrum Solidarności, Urząd Miasta Gdańsk