Zainstaluj flash
TwitterFacebookAbout the projectForum
Wyłacz kontrast
Zainstaluj flash
Kalendarz imprez
--/--/---- - --/--/----Wnioski z konferencji: "Obszary funkcjonalne Zagłębia Górniczo - Energetycznego Bełchatów – potencjał, innowacyjność, rozwój. Węgiel, energetyka i co jeszcze?"
2014-03-20

Wiceminister Orłowski przypomniał, że na przestrzeni ostatnich lat podejście do polityki regionalnej uległo zmianie. Obecnie jest ona zintegrowana, skoordynowana, wielopoziomowa. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 (KSRR), zakłada m.in. zasadniczą modyfikację prowadzonej polityki regionalnej i odejście od podejścia sektorowego na rzecz zintegrowanych przedsięwzięć rozwojowych. – Prowadzić to będzie do przejścia od polityki regionalnej stanowiącej przede wszystkim kanał redystrybucji środków, do polityki ukierunkowanej na wykorzystanie unikalnych potencjałów poszczególnych terytoriów – powiedział wiceminister.

Wymiar miejski polityki spójności w nowym okresie programowania został znacznie wzmocniony. – W latach 2014-2020 miasta będą jednym z głównych beneficjentów unijnej pomocy – poinformował wiceminister infrastruktury i rozwoju. Zasadniczym źródłem wsparcia będą Regionalne Programy Operacyjne (RPO). Ze względu na fakt finansowania RPO z dwóch funduszy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, regionom łatwiej będzie zapewnić komplementarność pomocy. Miasta subregionalne zostały wskazane również jako jeden z obszarów, które należy wspierać z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Aby skutecznie prowadzić zintegrowaną politykę wobec miast, jednym z pierwszych działań w ramach realizacji KSRR i Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 jest opracowanie Krajowej Polityki Miejskiej. Prace nad dokumentem trwają nieprzerwanie od 2012 r. Jego projekt zostanie w najbliższym czasie poddany szerszej dyskusji, następnie opracowana zostanie II wersja projektu KPM. Zakończenie całości prac planuje się na koniec 2014 r. – Najkrócej mówiąc, Krajowa Polityka Miejska będzie kompleksowym dokumentem stanowiącym podstawę do prowadzenia polityki rządu wobec miast. Będzie przewodnikiem i zbiorem dobrych praktyk, wskazującym sposób w jaki obszary miejskie,  niezależnie od wielkości, powinny się rozwijać oraz jak skutecznie inwestować publiczne pieniądze – powiedział wiceminister.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/